Regulamin

Uprowadzenie a Porwanie – Konwencja Haska” oraz „Adwokat – Kobieta – Lider”.

 1. Debaty „Uprowadzenie a Porwanie – Konwencja Haska” oraz „Adwokat – Kobieta – Lider”, zwane w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędą się w dniach 17-19 października 2019 roku w Krakowie

 2. Organizatorem Konferencji jest Krakowska Izba Adwokacka, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków.

 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 4. Dokonując opłaty z tytułu uczestnictwa, Uczestnik potwierdza znajomość treści niniejszego regulaminu i zgadza się z jego zasadami.

 5. Wszystkich uczestników Konferencji obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.

 6. Uczestnikami Konferencji są adwokaci oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

 7. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz wydarzenia o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem http://www.cracowbarassociation.com/

 8. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem http://cracowbarassociation.com adres email do kontaktów ora@adwokatura.krakow.pl

 9. Warunkiem udziału w konferencji jest:

 1. zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji.

 2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora

 1. Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora według opłat znajdujących się na stronie internetowej serwisu.

 2. Uczestnikami konferencji są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany temat oraz takie które prezentacji nie wygłoszą.

 3. Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba, która:

 1. Uczestniczy w sesji wykładowej z własną prezentacją

 2. zgłosiła temat wykładu, wraz ze streszczeniem do wybranej przez nią sekcji, spośród katalogu udostępnionego przez Organizatora

 3. została zakwalifikowana przez Komitet Organizacyjny

 1. Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat jest osoba, która:

 1. uczestniczy w sesji wykładowej bez własnej prezentacji

 2. zgłosiła swoje Uczestnictwo za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie konferencji.

 3. dokonała pełnej opłaty za udział w konferencji

 1. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 2. Uczestnik może wykupić od Organizatora usługę przejazdu pomiędzy lotniskiem a planowanym miejscem jego pobytu w Krakowie. Koszt przejazdu w obie strony w relacji Kraków - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Kraków znajduje się na stronie konferencji.

 3. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu internetowego konferencji).

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu oznaczonym na stronie konferencji.

 5. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika
  z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ora@adwokatura.krakow.pl .

 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje zwrot:

 1. gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia konferencji, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, obciążając go kosztami przelewu.

 2. gdy Uczestnik nie mógł wziąć udziału w konferencji na skutek siły wyższej Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłacona kwotę, obciążając go kosztami przelewu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 2. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe w trakcie wykładów. Działania marketingowe sponsorów regulują odrębne umowy.

 3. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

 4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

 5. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji oraz w wiadomości e-mail przesyłanej uczestnikowi, niezwłocznie po rejestracji.

 2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

 2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konferencji.

 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

 2. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie.

 4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.

 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

II Kongres Prawa Rodzinnego

Porwanie, a wydanie - Konwencja Haska”, połączony z debata „ Adwokat- Kobieta- Lider”

18-19

Październik 2019

II Kongres Prawa Rodzinnego w Krakowie

Organizatorzy

Adwokatura Polska Krakowska Izba Adwokacka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Polityka prywatności

© 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone II Kongres Prawa Rodzinnego. Projekt i wykonanie: Hedea.pl